Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Toimintasuunnitelma 2017

 

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

 

1. Yleistä 

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n (Pitky) tarkoituksena on toimia tietotekniikan ja sen hyväksikäytön parissa työskentelevien henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä Pirkanmaan alueella, tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää tietotekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä. Aktiivinen hallitus vastaa jäsenistölle Pitkyn kiinnostavuudesta. 

2. Järjestötoiminta 

Hallitus

Hallitus kokoontuu valmistelemaan ja ohjaamaan toimintaa kuukausittain loma-aikaa lukuun ottamatta. 

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry (TIVIA)

Yhteistyötä emoyhteisö-TIVIA:n kanssa pyritään tehostamaan niin, että yhdistys pystyy palvelemaan paremmin jäseniään. Yhdistys pyrkii saamaan liiton kautta tarkoituksen mukaisia koulutustilaisuuksia ym. tapahtumia Pirkanmaalle tai etäyhteydellä olemalla niissä itse aktiivinen alullepanija. Hallitus ja liittokokousedustajat osallistuvat TIVIA:n toimintaan ja kokouksiin.  

Toiminta

Yhdistyksen juoksevia asioita hoitaa toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Hallitus valitsee toiminnanjohtajan.

Jäsenistö 

Jäsenhankintaa toteutetaan aktiivisesti TIVIA:n kanssa yhteistyössä. Yhdistyksen järjestämissä ja tukemissa tapahtumissa esitellään yhdistyksen toimintaa ja yhdistyksen jäsenyyden mukanaan tuomia etuja. 

3. Kerhot, osaamisyhteisöt ja verkostot 

Yhdistyksen jäsenistöllä on mahdollisuus aloittaa kerhotoimintaa ja perustaa osaamisyhteisöjä hallituksen hyväksymänä ja tukemana vuosittaisen budjettinsa rajoissaPM Club Tampere on projektitoiminnasta kiinnostuneiden yhteisö, joka järjestää tilaisuuksia projektityöskentelystä kiinnostuneille. Sen toinen taustataho on Projektiyhdistys. Pitky osallistuu noin puoleen PM Clubin kuluista. ICT Ladies on osa kansallista naisten ICT Ladies-verkostoa, joka järjestää toimintaa paikallisesti ja osallistuu aktiivisesti kansalliseen toimintaanMolemmilla on johtoryhmä, jonka vetäjät raportoivat Pitkyn hallitukselle ja suunnittelevat toimintaa hallituksen kanssa. 

4. Jäsentapahtumat ja muu toiminta 

Tilaisuudet

Yhdistys kehittää edelleen hyviksi koettuja jäsentapahtumiaan. Yhdistyksellä on muutama iso vakiintunut paikallinen tapahtuma yhteistyökumppanien kanssa.  


Tapahtumia ja koulutuksia
  • Projektinhallintapäivä (joka toinen vuosi, yhteistyössä TTY:n kanssa) 

  • Onnistunut projekti – Tampereen tapahtuma (yhteistyössä PRY:n, Pasaati yms. kanssa) 

  • Oliopäivä(t) (joka toinen vuosi, yhteistyössä TTY:n kanssa) 

  • Tampereen testauspäivä, (joka toinen vuosi, yhteistyössä TTY:n kanssa) 

  • Mobiili- tai muut ajankohtaiset aamubrunssit ja iltapalat yhteistyökumppanien kanssa ja niihin haastetaan yrityksiä ja muita organisaatioita  

  • Pyritään järjestämään asiantuntija- ja päättäjätilaisuuksia sekä verkostoitumismahdollisuuksia 

  • Tavoitteena käynnistää 1-2 opintopiiriä vuoden 2017 aikana 

  • Tavoitteena järjestää opintomatka alan ulkomaisille messuille tai vastaavaan tapahtumaan 

Vapaa-ajan toimintoja kehitellään ja kokeillaan edelleen.  
  • Pitky GP järjestetään vuosittain 

  • Uusia tapahtumia kehitellään 

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin jäsenistölle. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon paikalliset (ja osittain valtakunnallisetkin) alan tapahtumat ja loma-ajat. Tapahtumista laaditaan pääsääntöisesti kuvitetut jutut ja kuvat yhdistyksen WWW-sivuille mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Jäsentilaisuudet tullaan tarjoamaan jäsenistölle veloituksetta tai mahdollisimman edullisesti. Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat jäsentilaisuuksien järjestämisestä. Tilaisuudelle asetetaan Pitkyn vastuullinen vetäjä, joka vastaa tapahtuman onnistumisesta ja Pitkyn esilletuomisesta. 
 

Yritysyhteistyö

Yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa järjestetään asiantuntija- ja tutustumistilaisuuksia ajankohtaisiin alan yrityksiin, asioihin ja tuotteisiin. Yhteistyötilaisuuksia järjestetään lisäksi yliopiston, teknillisen yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ainejärjestöjen kesken. Hallitus päättää vuoden alussa muutaman erityisen kohderyhmän ottaen huomioon talousalueen tilanteen ja hallituksessa olevien henkilöiden kontaktit ja mahdollisuudet. 

5. Stipendit ja apurahat 

Hallitus myöntää stipendejä ja apurahoja budjetissa määriteltyjen rajojen ja hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti (myöntämisperiaatteet yhdistyksen WWW-sivuilta).  

6. Tiedotustoiminta 

Yhdistyksen tiedotustoiminnasta huolehtii toiminnanjohtaja yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Tiedotuskanavina käytetään Pitkyn WWW-sivuja (pitky.fi), jäsensähköposteja, TIVIA:n tiedotteitaLinkedIn:n eri ryhmiä (ml. Pitky, ICT Tampere, TIVIA)Twitteriä (Pitky_rysekä muita julkaisuja ja kanavia. WWW-sivuja kehitetään ja niiden sisältöä ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti. Hallituksen jäsenistä yksi nimetään verkkopalveluvastaavaksi.  

7. Talous 

Yhdistyksen perinteistä toimintaa jatketaan ja talous pidetään vakaalla pohjalla käyttäen hyväksi myös TIVIA:n tarjoamia mahdollisuuksia.