Nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietotekniikan ja sen hyväksikäytön alueella työskentelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Pirkanmaan alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää tietotekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3. Yhdistyksessä voi olla yhteisöjäseniä ja henkilöjäseniä. Yhteisöjäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön. Henkilöjäseneksi voidaan niinikään hakemuksesta hallituksen päätöksellä hyväksyä

a) yksi kunkin yhteisöjäsenen nimeämä henkilö

b) muu henkilö, joka on perehtynyt tietotekniikkaan ja/tai on siitä kiinnostunut sekä

c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen (opiskelijajäsen).

4. Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle vahvistama jäsenmaksu. Jäsenmaksua vahvistettaessa otetaan huomioon Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n määrittelemä jäsenmaksu.

Edellä 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy kuitenkin sen yhteisöjäsenen jäsenmaksuun, jonka palveluksessa hän on.

Hallitus

5. Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Jäsenistä saa enintään kaksi olla 3. pykälän c-kohdassa tarkoitettuja jäseniä.

Hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen peräkkäisen toimikauden jälkeisenä vuotena.

Kuitenkin edellisessä momentissa tarkoitettu hallituksen jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei ole tässäkin tehtävässä toiminut kolmea peräkkäistä toimikautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä osallistuu asian käsittelyyn. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6. Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi.

Tässä tarkoituksessa hallitus

1) edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia

2) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esiteltävät asiat

3) valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista

4) hoitaa yhdistyksen talouden

5) on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle toimihenkilöitä

6) laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset

7) laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

8) toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä hallituksen jäsen, kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

Yhdistyksen kokoukset

8. Yhdistys kutsutaan koolle jäsenille hallituksen toimesta vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen määrittelemällä etäyhteydellä.

9. Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun 1. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

2) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

4) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

5) valitaan yhdistyksen edustajat Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n liittokokouksiin.

6) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi.

10. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastuslausunto

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta

4) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi.

11. Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää 3. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai yhteisöjäsenen siihen laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen tilien hoito

12. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on annettava viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

13. Toiminnantarkastajan tulee antaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kirjallinen kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

Sääntöjen muuttuminen ja yhdistyksen purkaminen

14. Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

15. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Muut määräykset

16. Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

 

Muutosloki:

  • Hyväksytty kokouksessa 15. 4. 1971
  • Muutoksia hyväksytty kokouksessa 20. 4. 1988
  • Korjauksia hyväksytty kokouksessa 23. 11. 1989
  • Muutoksia hyväksytty kokouksessa 6.6.2008
  • Muutoksia hyväksytty kokouksessa 13.3.2009
  • Muutoksia hyväksytty kokouksessa 14.11.2014
  • Muutoksia hyväksytty kokouksessa 28.4.2021